Algemene voorwaarden

In het onderstaande overzicht kun je lezen welke Algemene Voorwaarden Weerbaar Friesland hanteert.

Algemene Voorwaarden – Weerbaar Friesland

 1. Voorwaarden van toepassing

1.1 Op alle met Weerbaar Friesland gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. In de navolgende tekst dient Weerbaar Friesland telkens gelezen te worden als Weerbaar Friesland en de ter uitvoering van de overeenkomst door Weerbaar Friesland ingeschakelde derden. Weerbaar Friesland is onderdeel van Hospescoaching met kvk nr. 6248 75 23.

2. Omvang verplichtingen

2.1 Met Weerbaar Friesland gesloten overeenkomsten leiden voor Weerbaar Friesland tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Weerbaar Friesland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dien verstande zoals dit naar de maatstaven van het moment van nakomen van Weerbaar Friesland verlangd kan worden.

2.2 Voor zover Weerbaar Friesland voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Weerbaar Friesland uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

3. Tarieven 

3.1 Alle door Weerbaar Friesland opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

4. Plaatsing

4.1 Door Weerbaar Friesland aangeboden trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

5. Annuleren/ontbinden/opzeggen

5.1 Niet-deelnemen aan een training op die datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. De algemene voorwaarden zullen dan tevens van toepassing zijn op de relatie tussen Weerbaar Friesland en de vervanger.

5.2 Weerbaar Friesland is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet van Weerbaar Friesland kan worden gevergd.

5.3 Weerbaar Friesland behoudt zich het recht voor om deelnemers van verdere deelname aan de trainingen uit te sluiten. .Hiervan is sprake wanneer deelnemers door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training belemmeren of bemoeilijken. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de dienst onverlet.

6. Verschuldigde kosten

6.1 Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is € 15,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

6.2 Indien een training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de al door de opdrachtgever verrichte betaling terugbetaald.

7. Betaling

7.1 Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een training door Weerbaar Friesland te zijn ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Weerbaar Friesland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Weerbaar Friesland uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.2 Voor schade die een direct gevolg is van een aan Weerbaar Friesland toe te rekenen tekortkoming is Weerbaar Friesland alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Weerbaar Friesland. Als Weerbaar Friesland desondanks gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.3 Weerbaar Friesland is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade op welke wijze dan ook ontstaan.

8.4 De aansprakelijkheid van Weerbaar Friesland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5 Deelname aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de Deelnemer. Deelnemers dienen zelf te beoordelen of zij fysiek en mentaal in staat zijn verantwoord deel te nemen aan activiteiten die Weerbaar Friesland aanbiedt.

8.6 De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) deelnemer of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training of andere activiteit van Weerbaar Friesland gehouden wordt en de deelnemer zal Weerbaar Friesland van deze schade vrijwaren.

9. Klachten en geschillen

9.1 Bij Weerbaar Friesland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Weerbaar Friesland binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.

9.2 Op alle overeenkomsten met Weerbaar Friesland is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.

9.3 T.a.v. alle geschillen is de rechtbank te Leeuwarden bevoegd, tenzij de wet verplicht een andere rechterlijke instantie aanwijst.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.