Privacybeleid Hospescoaching en Weerbaar Friesland

 1. Inleiding

Weerbaar Friesland is een onderdeel van Hospescoaching. Waar hieronder Hospescoaching staat kan dus ook ‘Weerbaar Friesland’ worden gelezen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze opdrachtgevers en de bezoekers van mijn website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door Hospescoaching met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

Wij respecteren dus jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website https://hospescoaching.nl en https://weerbaarfriesland.nl, welke een onderdeel is van Hospescoaching.

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 juni 2018.

De persoonsgegevens worden verwerkt door Geeske Hospes, eigenaar van Hospescoaching.

 1. Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je je kind aanmeld op Weerbaar Friesland voor een training, wanneer er behandeling of coaching plaats vindt of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te doelen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 1. Verwerking en gebruik van je persoonsgegevens

Voor een behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Aan verdere verwerking van persoonsgegevens kun je denken aan:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van geschillen.
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.
 • Onderhouden van contact.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden voor commerciële of goede doelen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 1. Gasttrainers/begeleiders

Aan de mensen die co-trainer zijn voor Weerbaar Friesland of aan collega-therapeuten die begeleiding geven voor Hospescoaching, is het strikt verboden om de gegevens van deelnemers en opdrachtgevers die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Hospescoaching en/of Weerbaar Friesland ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Hierbij valt te denken aan werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het benaderen van opdrachtgevers voor andere hoofdaannemers provincie Friesland. Een uitzondering hierop is wanneer een voor Hospescoaching/Weerbaar Friesland werkende trainer/collega-therapeut een deelnemer of opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Hospescoaching/Weerbaar Friesland. In dat laatste geval heeft zij/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.

 1. Mailadres

Uw emailadres wordt niet gebruikt voor een nieuwsbrief. Uw emailadres wordt alleen gebruikt in verband met communicatie over de voortgang en soms voor het aankondigen van nieuwe activiteiten.

 1. Audio, video-, en foto-opnamen

Soms worden er tijdens de trainingen of begeleidingen audio, video of foto-opnamen gemaakt, bijvoorbeeld om te verwerken tot educatief materiaal voor intervisie of met het oog op marketing-doeleinden. Soms worden opnames ook gebruikt om binnen het eigen gezin terug te laten zien. Dit wordt altijd van te voren aangekondigd en wij garanderen dat deelnemers die dit niet willen niet worden opgenomen. Bovendien leggen wij voor publicatie de opnames altijd voor de betreffende mensen voor en vragen schriftelijke toestemming om deze opnames te publiceren.

 1. Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hospescoaching en Weerbaar Friesland passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 1. Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen wanneer u de websites bezoekt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 1. Bedrijfsgeheimen

Trainers en mede-therapeuten van Hospescoaching, onderaannemers van Hospescoaching behandelen strategische informatie van deelnemers en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

 1. Wijzing van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen, samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker, raden wij je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 1. Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van je gegevens
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 • Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevensonrechtmatig verwerken.
 1. Met wie delen we jouw persoonlijke gegevens?

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Ze krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan:

 • Ons online facturatiesysteem, genaamd Moneybird
 • Ons digitale boekhoudsysteem, genaamd Moneybird
 • Ons betaalsysteem, genaamd KNAB
 • Onze boekhouder, Jacob Koenen administratie te Drachten
 • Vecozo (online systeem voor zorgaanmelding en facturatie)
 • VNG
 1. Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘integratieve Kindertherapie’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Laatste update, 24 juni 2018

Geeske Hospes
Haskerhorne